baner-bip

Zapytanie ofertowe dotyczące "Dowozu Uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy" w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych, telefon/fax 074 840-80-64 prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zadania dotyczącego: "Dowozu Uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy"  w tym: zapewnienie busa (min. 17 miejsc + kierowca) osobowego posiadającego pasy bezpieczeństwa oraz kierowcę, który pomoże przy wnoszeniu osób niepełnosprawnych ruchowo do busa.

 

 1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 2. Termin realizacji: od 04 stycznia 2018r. do dnia 21 grudnia 2018r.
  z wyłączeniem miesiąca sierpnia 2018 roku (przerwa wakacyjna)
  .

 3. Termin i miejsce składania ofert: 03.01.2018r. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Ogrodowa 2a w Wałbrzychu (parter budynku) do godz. 13.00.

 4. Forma dostarczenia: osobiście (w zaklejonej i opisanej kopercie).

 5. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Marta Woźniak,
  tel./fax: 74-840-80-64,

 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

 7. Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%

 8. Termin związania ofertą: 30 dni.

 9. W załączeniu Formularz wyceny, stanowiący podstawę do wyceny. Wycenę należy dokonać na załączonym druku oferty. Proszę podać cenę ryczałtową (brutto) za jeden miesiąc wyliczoną na podstawie trasy przejazdu.

 10. Do oferty cenowej należy dołączyć: aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; licencję; aktualne ubezpieczenie pojazdu, którym wykonywane będzie zadanie; aktualne badania techniczne pojazdu, którym wykonywane będzie zadanie; dokumenty kierowcy potwierdzające kwalifikacje i aktualne badania psychotechniczne.

 11. Zastrzega się prawo unieważnienie postepowania bez podania przyczyny.

Marta Woźniak / PŚDS

Szybki kontakt

Email:
Temat:
Wiadomość:
© Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu - 2013
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec